stanovy

Zemědělský podnik Malše a.s.

Stanovy společnosti

ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti zní: Zemědělský podnik Malše a.s. (dále jen „společnost“).

2. Sídlem společnosti je: Roudné, Roudenská 98, PSČ 370 07

3. IČ: 260 27 518

4. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, č. vložky 1114

5. Právní formou společnosti je akciová společnost.

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

1. zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

2. silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

3. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

ČÁST II

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A AKCIONÁŘI

Článek 3

Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 54 886 000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony osm set osmdesát šest tisíc korun českých) a je rozdělen na 1 896 ks (slovy: jeden tisíc osm set devadesát šest kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, 989 ks (slovy: devět set osmdesát devět kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě a 431 ks (slovy: čtyři sta třicet jeden kus) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě.

Článek 4

Akcie

1. Akcie společnosti znějí na jméno a jsou vydány jako cenné papíry.

2. S jednou akcií je spojen jeden hlas za každých 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie. Celkový počet hlasů ve společnosti je 54 886 (slovy: padesát čtyři tisíce osm set osmdesát šest).

Článek 5

Akcionáři

1. Akcionář má povinnost poskytovat společnosti součinnost a plnit rozhodnutí orgánů společnosti, která jsou pro všechny akcionáře závazná.

2. Akcionář má právo:

- na podíl na zisku společnosti (dividendu), který se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, a to ve výši, kterou valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti schválila k rozdělení,

- na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací,

- volit prostřednictvím valné hromady orgány společnosti a být do těchto orgánů volen,

- účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakož i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Pro uplatnění práva na vysvětlení platí ustanovení § 357 až 360 ZOK. Akcionář má dále právo uplatňovat návrhy a protinávrhy. Pro uplatnění práva podávat návrhy a protinávrhy platí ustanovení § 361 až 364 ZOK. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

- požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady za podmínek ustanovení § 428, resp. §192 ZOK,

- vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí, přičemž náklady takovéhoto zaslání je akcionář povinen uhradit předem,

- vyžádat si kopii zápisu z valné hromady nebo jeho části, jestliže předem uhradil náklady na pořízení kopie.

3. Společnost vede seznam akcionářů, v němž je zapsáno označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, název firmy a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo akcie, kterou akcionář vlastní a změny těchto údajů a záznamy o případných převodech. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.

ČÁST III

ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJICH PŮSOBNOST

Článek 6

Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

1. valná hromada

2. představenstvo

3. dozorčí rada

Článek 7

Valná hromada

postavení a působnost

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.

2. Do působnosti valné hromady náleží:

a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

d. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e. volba a odvolání členů představenstva,

f. volba a odvolání členů dozorčí rady,

g. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky,

h. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty,

i. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

j. jmenování a odvolání likvidátora,

k. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

l. další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.

4. K rozhodnutí o změně Stanov, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

5. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

6. Valná hromada po vyjádření dozorčí rady určuje odměnu a jiné plnění zaměstnanci společnosti, který je současně členem představenstva nebo dozorčí rady; v ostatních pracovněprávních záležitostech zůstává působnost představenstva nedotčena.

Článek 8

Valná hromada

způsob svolávání, hlasování a rozhodování

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok a to nejpozději do konce června každého roku a svolává ji představenstvo.

2. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky tak, že svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zašle pozvánku na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nebo ji osobně doručí proti podpisu nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady.

3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:

- bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních

zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,

- bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se společnost dostala do úpadku,

- jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,

- požádá-li o svolání valné hromady dozorčí rada společnosti,

4. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Pozvánka na valnou hromadu musí mít náležitosti uvedené v § 407 ZOK. Účastnit se valné hromady má právo akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů a prokáže se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), nebo takový zástupce akcionáře, který prokáže svoji totožnost stejným způsobem a předloží úředně ověřenou plnou moc pro konkrétní valnou hromadu s uvedením rozsahu zmocnění. Je-li akcionářem právnická osoba, je statutární orgán nebo za něho jednající zástupce povinen kromě výše uvedených dokladů předložit také ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Ověřené plné moci musí být odevzdány u prezence.

Osobní náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou jednotlivým akcionářům hrazeny.

5. Po zahájení valná hromada zvolí většinou hlasů přítomných akcionářů svého předsedu, zapisovatele, alespoň jednoho ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž předsedou a ověřovatelem zápisu může být jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její řádný průběh. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

6. Akcionář, který je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady.

Jednání o věci zařazené na pořad valné hromady uvede zpravidla osoba pověřená představenstvem nebo dozorčí radou.

K zajištění řádného průběhu zasedání může předseda kdykoliv v průběhu jednání předložit valné hromadě návrh procedurálního opatření a nechat o něm aklamací hlasovat.

Členům představenstva a dozorčí rady se udělí slovo, kdykoliv o to požádají.

Jednacím jazykem je český jazyk.

7. O návrzích rozhoduje valná hromada hlasováním.

Hlasuje se o návrzích v pořadí, jak byly podány. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších se již nehlasuje.

Pokud některé návrhy spolu souvisí lze o nich hlasovat současně.

Hlasování se uskuteční pomocí aklamace nebo hlasovacími lístky.

Sčítání hlasů může předseda ukončit, je-li v jeho průběhu spolehlivě zjištěno, že bylo dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí a nebo, že této většiny nemůže být dosaženo.

Předseda je oprávněn přerušit zasedání valné hromady na dobu nutnou pro zpracování výsledku hlasování. Po přestávce předseda výsledky hlasování vyhlásí.

Valná hromada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon (§ 416 a násl. ZOK) nevyžaduje jinou většinu.

8. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisují předseda, zapisovatel a ověřovatel.

9. Každý akcionář může požádat představenstvo za úhradu o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Úhrada musí být provedena před dodáním kopie zápisu nebo jeho části.

Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením nebo pozváním na valnou hromadu a seznam přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání, pokud obecně platné předpisy nestanoví jinak.

Článek 9

Představenstvo

postavení a působnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

3. Představenstvo odpovídá za vytvoření, udržování a vyhodnocování funkčního a efektivního řídícího a kontrolního systému společnosti. Požadavky na řídící a kontrolní systém jsou upraveny ve vnitřních normách společnosti.

4. Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně, nebo člen představenstva, který byl k tomu představenstvem pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně, nebo člen představenstva, který byl k tomu představenstvem pověřen. Členové představenstva jsou současně oprávněni udělovat za společnost zmocnění. Členové představenstva při zastupování společnosti připojí k firmě společnosti svůj podpis s uvedením funkce.

5. Představenstvo rozhoduje o zařazení na pracovní místa vedoucí zaměstnance.

6. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

7. Představenstvo má pět (5) členů.

8. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

9. Délka funkčního období člena představenstva je čtyři (4) roky.

10. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu na adresu sídla společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení představenstvu na adresu sídla společnosti, nebo ode dne zasedání představenstva, na kterém člen představenstva z funkce odstoupil, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku.

11. Představenstvo splní povinnost uveřejnit účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku tím, že je uveřejní na svých internetových stránkách po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Článek 10

Představenstvo

způsob rozhodování

1. Zasedání představenstva svolává předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce a kromě toho též tehdy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva, nebo dozorčí rada.

2. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda nebo člen představenstva.

 

3. Představenstvo se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.

4. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, může se představenstvo usnášet i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu.

5. O průběhu zasedání představenstva a o hlasování mimo zasedání představenstva a jeho rozhodnutích, se pořizují zápisy, jejichž náležitosti stanoví zákon.

Článek 11

Dozorčí rada

postavení a působnost

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti.

2. Dozorčí rada dohlíží na funkčnost a efektivnost řídícího a kontrolního systému společnosti a nejméně jednou ročně jej vyhodnocuje. Podílí se na směrování, plánování a vyhodnocování činnosti interního auditu. Dozorčí rada je oprávněna dávat představenstvu stanovisko k návrhu na určení auditora.

3. Dozorčí rada zabezpečuje a plní úkoly, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti dozorčí rady. Dozorčí rada může svým rozhodnutím určit, které návrhy, zprávy a informace týkající se společnosti, mají být dozorčí radě předkládány představenstvem k nahlédnutí.

4. Dozorčí rada má tři (3) členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

6. Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři (4) roky.

7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě na adresu sídla společnosti, nebo ode dne zasedání dozorčí rady, na kterém člen dozorčí rady z funkce odstoupil, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku.

8. Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek 12

Dozorčí rada

způsob rozhodování

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo pověřený člen dozorčí rady podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

2. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných členů dozorčí rady.

3. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může se dozorčí rada usnášet i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo své zasedání. Takto učiněné rozhodnutí musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání dozorčí rady.

ČÁST IV

ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT

Článek 13

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti na dividendy, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti (tantiémy). V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.

3. Společnost má vytvořen rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvořila zisk, a to ve výši 20 % ze zisku. Tento fond se doplňuje o částku ve výši 5 % ze zisku až do dosažení výše rezervního fondu, která činí 20 % základního kapitálu společnosti.

ČÁST V

ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 14

Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

ČÁST VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

V Roudném, dne 3.7.2014