POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2019

Představenstvo akciové společnosti
Zemědělský podnik Malše, a.s.
IČ 26027518 se sídlem v Roudenská 98, 370 07 Roudné
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1114
                               s v o l á v á
              řádnou valnou hromadu společnosti
25.června 2019 v 18.00 hod. - v HOTELU KLOR Doudleby
POŘAD JEDNÁNÍ:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. 
2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za 
rok 2018, zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní 
závěrky za rok 2018. 
3. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2018. 
4. Určení auditora pro rok 2019. 
5. Snížení základního kapitálu společnosti. 
6. Změna stanov společnosti. 
7. Závěr. 
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 1 : Valná hromada volí předsedu,zapisovatele,ověřovatele zápisu 
a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva. 
Z d ův o d n ěn í k b o d u 1 : Valná hromada musí zvolit své orgány.Osoby navržené za členy 
orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady. 
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 2 : Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o hospodaření 
a stavu majetku společnosti v roce 2018, zprávu dozorčí rady a zprávu auditora 
o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018. 
Z d ův o d n ěn í k b o d u 2 : Předmětné zprávy vycházejí z požadavků aplikovatelných právních 
předpisů a odpovídají jim, stejně jako Stanovám a dosavadní praxi.
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 3 : Valná hromada schvaluje 
I. Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 včetně ostatních přednesených částí 
výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem; 
II. Valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku takto: 
a) částka odpovídající 5 % nerozděleného zisku se převádí do rezervního fondu společnosti; 
b) zbylá částka je nerozděleným ziskem. 
Z d ův o d n ěn í k b o d u 3 : Účetní závěrka společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými 
právními předpisy a představenstvo navrhuje rozdělení hospodářského výsledku 
za rok 2018 v souladu s nimi. 
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 4 : Valná hromada určuje, že auditorem k povinnému auditu 
účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2018 bude společnost MAKO TAX s.r.o. 
se sídlem MUDr.K.Hradeckého 1108, Strakonice. 
Z d ův o d n ěn í k b o d u 4 : Je povinností společnosti určit auditora hospodaření společnosti 
pro příslušný kalendářní rok. 
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 5 : 
Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto: 
1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 18 512 000,- Kč. Výše základního 
kapitálu po snížení bude činit 36 374 000,- Kč. 
2. Důvodem snížení základního kapitálu je, že společnost na základě usnesení valné hromady 
ze dne 14.6.2018 nabyla do svého vlastnictví akcie o celkové jmenovité hodnotě 
18 512 000,- Kč od Zemědělského obchodního družstva Malše /družstvo vlastníků půdy/ 
a o tyto akcie je navrhováno snížit základní kapitál společnosti. 
3. Účelem snížení základního kapitálu je obnovení stavu, kdy společnost nevlastní žádné 
vlastní akcie, když tento způsob naložení s vlastními akciemi je nejúčelnější. 
4. Snížení základního kapitálu bude provedeno výhradně použitím vlastních akcií, které 
má společnost v majetku. Ke snížení vlastního kapitálu použije společnost tyto vlastní 
akcie: 
822 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 
čísla akcií série A 1067, 1076-1509 + série D 1-387 
279 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč 
čísla akcií série B 702, 712-790 + série E 1-199 
149 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč 
čísla akcií série F 34-182. 
5. Základní kapitál společnosti bude po svém snížení na částku 36 374 000,- Kč tvořen 
1074 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, 710 ks kmenových 
akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 282 ks kmenových akcií na jméno 
ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. 
6. Částka odpovídající snížení základního kapitálu 18 512 000,- Kč nebude vyplacena 
akcionářům či společnosti a bude použita takto: 
a) v částce 6 398 586,- Kč na úhradu ztrát minulých let, 
b) v částce 8 070 000,- Kč bude zúčtována proti nabývací ceně akcií 
c) ve zbylé částce 4 043 414,- Kč bude zaúčtována do ostatních fondů společnosti. 
Z d ův o d n ěn í k b o d u 5 . : Představenstvo společnosti předkládá akcionářům návrh na snížení 
základního kapitálu společnosti. Jedná se o snížení základního kapitálu, při kterém se 
výše majetku (a vlastního kapitálu) společnosti nemění (jde o nominální, formální a 
deklaratorní snížení základního kapitálu). Důvodem je skutečnost, že společnost 
v souladu s usnesením valné hromady konané dne 14.června 2018 koupila od Zemědělského 
obchodního družstva Malše /družstvo vlastníků půdy/ se sídlem Roudenská 98, 370 07 Roudné, 
identifikační číslo 00109631 před jeho vstupem do likvidace akcie o celkové jmenovité 
hodnotě 18 512 000,- Kč, a to 822 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 
1 000,- Kč čísla akcií série A 1067, 1076-1509 + série D 1-387, 279 ks kmenových akcií 
na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč čísla akcií série B 702, 712-790 + série E 1-199 
a 149 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč čísla akcií 
série F 34-182. Zakoupením akcií společnost současně vyrovnala s družstvem vzájemné 
závazky a pohledávky vzniklé do dne koupě akcií, a to započtením kupní ceny akcií 
na pohledávky společnosti za družstvem. Účelem snížení základního kapitálu je tak 
obnovit stav, kdy společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Ke snížení základního 
kapitálu budou použity výhradně vlastní akcie ve vlastnictví společnosti. Akcií
vlastněných akcionáři se snížení základního kapitálu nedotkne. Snížení základního 
kapitálu nezmění výše vlastního jmění společnosti a naopak podíl vlastního jmění 
společnosti připadající na jednou akcií se zvýší. Snížením základního kapitálu se 
nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. Akcionářům ze snížení základního kapitálu 
nevznikají žádná práva a povinnosti. 
V důsledku snížení základního kapitálu nevznikne žádná částka odpovídající snížení, 
která by byla vyplácena akcionářům nebo společnosti. Způsob zúčtování částky 
odpovídající snížení základního kapitálu 18 512 000,- Kč odpovídá příslušným 
účetním předpisům. S ohledem na použití výhradně vlastních akcií společnosti není 
navrhováno žádné rozhodnutí, které by se dotýkalo akcií vlastněných akcionáři a 
žádná metoda snížení, která by se takových akcií dotkla. Představenstvo společnosti 
považuje navržený způsob obnovení stavu, kdy nebude vlastnit žádné vlastní akcie, 
snížením základního kapitálu za optimální jak pro společnost, tak pro akcionáře. 
Při snížení základního kapitálu bude postupováno v souladu s platnou právní úpravou. 
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 6 . : 
Stanovy společnosti se doplňují takto: čl. 4 odst. 3. 
Převod akcie na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. 
Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno udělit nebo odmítnout udělení 
souhlasu k převodu akcie. Při udělování souhlasu k převodu akcie je představenstvo 
společnosti povinno dbát jejích zájmů a zohledňovat zejména možnosti přispění nabyvatele 
k rozvoji její činnosti a vytváření jejího dobrého obchodního jména. Převod akcie na 
jméno je účinný vůči společnosti i akcionáři až udělením předepsaného souhlasu a 
provedením zápisu o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede 
zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková 
oprávněná změna prokázána. Při nesplnění podmínek převodu podle těchto stanov je smlouva 
o převodu akcie neúčinná. 
Z d ův o d n ěn í k b o d u 6 : Dodatečně bylo zjištěno, že při přípravě nového znění stanov 
v roce 2014 v souvislosti s novou právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb.,zákon o obchodních 
korporacích a družstvech došlo neúmyslně k nezahrnutí původní úpravy stanov společnosti 
o souhlasu představenstva s převodem akcií společnosti (ş 9 odst. 4. stanov společnosti 
platných do 2014). V zájmu obnovení vnitřního nastavení společnosti a převoditelnosti akcií 
do původně do původně zamýšleného stavu (platícího ve společnosti od jejího založení) 
představenstvo navrhuje stávající stanovy doplnit opět o ustanovení, které by tento 
nezamýšlený stav napravilo. Navržená změna stanov účinnosti ke dni zápisu obsahu změny 
do obchodního rejstříku. K rozhodnutí o změně stanov se vyžaduje souhlas alespoň 
dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 
POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE: 
Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 17.30 hod.. Fyzická osoba se při prezenci 
prokáže průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního 
rejstříku (originál nebo ověřená kopie) a průkazem totožnosti. Zástupce se prokáže úředně 
ověřenou plnou mocí a průkazem totožnosti. 
Účetní závěrka, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 
(součást Výroční zprávy) a úplné znění stanov s navrženou změnou jsou zdarma k nahlédnutí 
v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. až do dne konání valné hromady. 
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad 
valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v 
pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. 
Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví ş 361 a násl. Zákona. Akcionář je 
dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí 
týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro 
posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských 
práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na 
valnou hromadu a před jejím konáním.
T i a k c i o n á ři , k t e ří t a k d o s u d n e u či n i l i , se vyzývají, aby společnosti bez zbytečného 
odkladu písemně sdělili číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat 
bankovní služby v České republice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu akcionářů 
a bude v budoucnu použit pro výplatu podílu na zisku, pokud o takové výplatě rozhodne valná 
hromada společnosti. Podle platné právní úpravy nelze vyplatit podíl na zisku jiným způsobem 
než jeho odesláním na číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů. Pokud číslo účtu nesdělíte, 
podíl na zisku Vám nebude vyplacen. 
Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti 
náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 25.6.2019. 
V Roudném dne 20.05.2019 
představenstvo 
ZP Malše a.s., Roudné
 
 
T i a k c i o n á ři , k t e ří t a k d o s u d n e u či n i l i , se vyzývají, aby společnosti bez zbytečného 
odkladu písemně sdělili číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat 
bankovní služby v České republice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu akcionářů 
a bude v budoucnu použit pro výplatu podílu na zisku, pokud o takové výplatě rozhodne valná 
hromada společnosti. Podle platné právní úpravy nelze vyplatit podíl na zisku jiným způsobem 
než jeho odesláním na číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů. Pokud číslo účtu nesdělíte, 
podíl na zisku Vám nebude vyplacen. 
Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti 
náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 25.6.2019. 
V Roudném dne 20.05.2019 
představenstvo 
ZP Malše a.s., Roudné