POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2018

 
Představenstvo akciové společnosti
Zemědělský podnik Malše, a.s.
IČ 26027518 se sídlem v Roudenská 98, 370 07 Roudné
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1114
                               s v o l á v á
              řádnou valnou hromadu společnosti
14.června 2018 v 18.00 hod. - v HOTELU KLOR Doudleby
POŘAD JEDNÁNÍ:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017,
zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účet. závěrky za rok 2017.
3. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení hosp. výsledku za rok 2017.
4. Určení auditora pro rok 2018.
5. Volba orgánů společnosti.
6. Pravidla pro výkup vlastních akcií společností.
7. Schválení usnesení.
8. Závěr.
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 1 : Valná hromada volí předsedu,zapisovatele,ověřovatele zápisu
a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.
Z d ův o d n ěn í k b o d u 1 : Valná hromada musí zvolit své orgány.Osoby navržené za členy
orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 2 : Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o hospodaření
a stavu majetku společnosti v roce 2017, zprávu dozorčí rady a zprávu auditora
o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017.
Z d ův o d n ěn í k b o d u 2 : Předmětné zprávy vycházejí z požadavků aplikovatelných právních
předpisů a odpovídají jim, stejně jako Stanovám a dosavadní praxi.
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 3 : Valná hromada schvaluje
I. Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 včetně ostatních přednesených částí
výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;
II. Valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 1.712.119,27Kč takto:
a) částka ve výši 85.605,96 Kč bude převedena do rezervního fondu společnosti.
b) částka 1.626.513,31 Kč bude převedena na účet 429-neuhrazené ztráty z minulých
let.
Z d ův o d n ěn í k b o d u 3 : Účetní závěrka společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými
právními předpisy a představenstvo navrhuje rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2017 v souladu s nimi.
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 4 : Valná hromada určuje, že auditorem k povinnému auditu
účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2018 bude společnost MAKO TAX s.r.o.
se sídlem Řepice 134.
Z d ův o d n ěn í k b o d u 4 : Je povinností společnosti určit auditora hospodaření společnosti
pro příslušný kalendářní rok.
N á v r h k b o d u 5 : Proběhne volba představenstva a dozorčí rady. Kandidáty navrhuje
představenstvo společnosti. Akcionáři mohou předkládat další návrhy kandidátů na členy
představenstva a dozorčí rady a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu
jednání na valné hromadě.
Z d ův o d n ěn í k b o d u 5 : Valná hromada volí členy představenstva a dozorčí rady z důvodu
ukončení funkčního období.
N á v r h u s n e s e n í k b o d u 6 : Valná hromada schvaluje tato pravidla pro výkup vlastních
akcií společností:
Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet
společnosti nabývat úplatně nebo bezplatně vlastní akcie za těchto podmínek:
a) celkový počet akcií, které může společnost v kterýkoliv okamžik držet,je u akcií
o jmenovité hodnotě 1 000 Kč do 1896 ks, u akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč
do 989 ks a u akcie o jmenovité hodnotě 100 000 Kč do 431 ks s tím, že součet
jmenovitých všech takto držených akcií nepřesáhne částku 54 886 000 Kč;
b) nejvyšší cena, za kterou může společnost akcie nabýt za úplatu činí 947 Kč za jednu
akcii o jmenovité hodnotě 1000Kč, 9470Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10000Kč
a 94730Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100000Kč;
c) nejnižší cena, za kterou může společnost akcie nabýt za úplatu činí 284 Kč za jednu
akcii o jmenovité hodnotě 1000Kč, 2840Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10000Kč a
28400Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100000Kč;
d) o nabídkové ceně při nákupu vlastních akcií rozhoduje představenstvo společnosti
podle své úvahy a okolností jejich nákupu;
e) emisní kurz nabývaných akcií musí být zcela splacen;
f) společnost takto nabyté akcie zcizí do pěti let ode dne jejich nabytí;
g) společnost bude mít zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie
a budou splněny zákonné podmínky pro jeho vytvoření;
h) společnost nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené zákonem
č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích);
podrobné podmínky nabývání vlastních akcií od akcionářů společnosti stanoví představenstvo
společnosti;
i) akcionářům společnosti nevzniká právo na odkoupení jejich akcií společností;
j) společnost může nabývat vlastní akcie po dobu 60 měsíců ode dne přijetí tohoto
usnesení valné hromady;
k) usnesení bylo schváleno valnou hromadou a nabývá účinnosti dne 14.06.2018.
Z d ův o d n ěn í k b o d u 6 : Účelem rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společností je
umožnit společnosti reagovat v zájmu společnosti na aktuální situaci převodu akcií
s cílem ovlivnit tyto převody akcií, či reagovat na aktuální nabídku akcií k převodu.
POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:
Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 17.30 hod..
Fyzická osoba se při prezenci prokáže průkazem totožnosti.
Zástupce právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku (originál nebo
ověřená kopie) a průkazem totožnosti.
Zástupce se prokáže úředně ověřenou plnou mocí a průkazem totožnosti.
Předběžné údaje o účetní závěrce za rok 2017 v tis. Kč:
Aktiva celkem 64 171 Pasiva celkem 64 171 Výnosy celkem 34 415
Stálá aktiva 40 426 Vlastní kapitál 49 782 Náklady celkem 32 703
Oběžná aktiva 23 742 Cizí zdroje 13 347 Zisk za úč.období 1 712
Ostatní aktiva 3 Ostatní pasiva 1 042
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017 je k nahlédnutí v sídle a.s.
v pracovních dnech od 8.oo do 14.oo hod. nebo
na internetových stránkách společnosti www.zp-malse-roudne.webnode.cz
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným
na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti
uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě
před konáním valné hromady.
Bližší podmínky uplatňování návrhu a protinávrhu stanoví ş361 a násl. Zákona.
Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti
náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů
ode dne 14.6.2018.
V Roudném dne 11.5.2018
představenstvo
ZP Malše a.s., Roudné