VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI 31.05.2017 "Hostinec u Malše" ROUDNÉ

27.04.2017 00:00

Představenstvo akciové společnosti

Zemědělský podnik Malše, a.s.

IČ 26027518 se sídlem v Roudenská 98, 370 07 Roudně

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1114

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu společnosti

31.května 2017 v 18.00 hod. - "Hostinec u MALŠE" Roudné

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016,

zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2016.

3. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016.

4. Schválení auditorské firmy pro rok 2017.

5. Schválení usnesení valné hromady.

6. Závěr.

Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle a.s. v pracovních dnech od 8.oo do 14.oo hod. nebo

na stránkách www.zp-malse-roudne.webnode.cz.

N á v r h  u s n e s e n í  k  b o d u  1 : Valná hromada volí předsedu,zapisovatele,ověřovatele zápisu a osobu

pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Z d ův o d n ěn í  k  b o d u  1 : Valná hromada musí zvolit své orgány.Osoby navržené za členy orgánů

budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

N á v r h  u s n e s e n í  k  b o d u 2 : Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření a stavu

majetku společnosti v roce 2016, zprávu dozorčí rady a zprávu auditora o přezkoumání roč

účetní závěrky za rok 2016.

Z d ův o d n ěn í  k  b o d u  2 : Předmětné zprávy vycházejí z požadavků aplikovatelných právních předpisů

a odpovídají jim, stejně jako Stanovám a dosavadní praxi.

N á v r h  u s n e s e n í  k  b o d u  3 : Valná hromada schvaluje účetní závěrku a rozdělení HV za rok 2016.

Z d ův o d n ěn í  k  b o d u  3 : Účetní závěrka společnosti byla sestavena v souladu s aplikovatelnými

právními předpisy a HV za rok 2016 byl rozdělen dle návrhu představenstva společnosti.